(425): How was she bro? (1-425): Like the firstmad max movie!!! It fet liked she'd been destroyed by a gang of bikers.... (425): I told you she is into dp an all that... (1-425): Yea I know so I pulled it out an screamed I'm the road warrior an stuck in her ass!!!! (1-425): Were going out again tomorrow night!!!!

Comments: 3


85396 (2 Points) (+2, -0) 7 years ago

this makes me sick to my stomach and even a little sad
eywrfZbjwQg (0 Points) (+0, -0) 1 year ago

Đọc ké bài này qua THT, nhÆ°ng thấy so sánh thế nào ấy. Bà con bên ná»™i của tôi đều người Nam, tôi và bố mẹ sống ở Bắc, khu TT Nam Đồng đấy. Tôi không cổ hủ nhÆ°ng thấy gái Nam hay Bắc thì chỉ khác nhau ở cái đầu. Còn hầu chồng, chiều chồng hay không thì ở đâu cÅ©ng thế. Comiorapsan n’est pas raison.
86024 (0 Points) (+0, -0) 7 years ago

*claps*


Nickname:    Email: (Optional, used for gravatar)
Comment:
Awesomeness!